Inilah Beragam Jenis Kitab-kitab Hadist

• Al-ajza.  Kitab yang menghimpun hadis dalam satu topik tertentu. Contohnya Kitab al-Fara’id, yang menghimpun hadis tentang masalah waris. Kitab itu disusun oleh Zaid bin Sabit.

• Al-atraf.  Kitab yang menghimpun hadis hanya pada awal matannya saja, tanpa menyebut matan hadis seutuhnya. Contohnya, penulisan hadis yang artinya ‘’setiap amalan itu dimulai dengan niat’’,  hadis riwayat jemaah ahli hadis.

• Al-Mustadrak. Kitab yang menghimpun hadis tertentu yang memenuhi syarat hadis yang ditulis oleh imam terdahulu, tetapi belum dicantumkan dalam kitabnya. Misalnya, Al-Mustadrak ala as-Sahihain yang disusun oleh al-Hakiman An-naisaburi.

• Al-Mustakhraj. Kitab yang menghimpun  hadis yang diambilkan dari salah satu kitab hadis dengan menggunakan  sanad yang berbeda dengan sanad hadis yang dirujuknya atau buku induknya. Misalnya Mustakhraj yang disusun  oleh Muhammad bin  Ya’qub asy-Syaibani an-Naisaburi.

• Al-Jami. Kitab yang menghimpun delapan pokok masalah, seperti akidah, hukum, tafsir, etika makan dan minum, tarikh, sejarah kehidupan Nabi SAW, akhlak, serta perbuatan baik dan buruk.

• Al-Musnad. Kitab hadis yang penyusunan hadisnya didasarkan atas urutan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Contohnya, Musnad Ibnu Hanbal.

• Al-Mu’jam. Kitab hadis yang merupakan kamus besar yang di dalamnya memuat hadis berdasarkan nama sahabat, guru, kabilah, atau menurut tempat hadis didafatkan yang diurut secara alfabetis.

• As-Sunan, Kitab Hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, yang didalamnya bercampur antara hadis sahih, hasan, dan dhaif, dengan memberi penjelasan terhadap hadis itu. Contohnya, Sunan at-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, dan Sunan an-Nasai.

sumber: Republika

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Inilah Beragam Jenis Kitab-kitab Hadist"

Post a Comment